Regulamin funkcjonowania Społecznej Szkoły Podstawowej w Raciborzu w czasie epidemii COVID-19 od 22.03.2021

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 marca 2021 r. od dnia 22 marca do 11 kwietnia 2021 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla klas 1–8 przyjmują formę kształcenia na odległość – nauczanie zdalne.

Uczniowie, których rodzice nie mają możliwości zorganizowania nauki zdalnej w domu, mogą brać udział w lekcjach on-line w szkole, po złożeniu odpowiedniego wniosku, ze szczegółowym uzasadnieniem braku możliwości nauki zdalnej poza szkołą i uzyskaniu zgody dyrektora.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ OPIEKUNÓW PRAWNYCH PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE SZKOŁY OD 22.03.2021 r.:

 1. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie zdrowe dzieci. Opiekunowie każdego ucznia, który będzie brać udział w lekcjach on-line na terenie szkoły, są zobowiązani do codziennego dostarczania oświadczeń, że dziecko jest zdrowe i nie miało kontaktu z osobą zakażoną lub przebywającą na kwarantannie (załącznik nr 2). Uczniom codziennie rano będzie mierzona temperatura. Osoby z temperaturą wyższą niż 37,1°C nie będą wpuszczane na teren szkoły.
 2. Ogranicza się do minimum przebywanie w szkole osób trzecich (w tym rodziców i opiekunów), w tym w strefach wydzielonych. Jednocześnie osoby trzecie są zobowiązane do noszenia maseczek.
 3. Pracownicy szkoły, uczniowie, a także ewentualne osoby postronne zobowiązane są do dezynfekowania rąk przy wejściu do szkoły.
 4. Należy pamiętać o częstym myciu rąk. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 5. Zobowiązuje się wszystkich do przestrzegania dystansu społecznego, przebywania w wyznaczonych strefach oraz noszenia maseczek w częściach „wspólnych” budynku (np. korytarze, łazienki).
 6. Podczas lekcji nie ma obowiązku noszenia maseczek.
 7. Zajęcia prowadzone są w wyznaczonych salach lekcyjnych. Każdej klasie przydzielona jest jedna sala (nie dotyczy wychowania fizycznego, informatyki, zajęć świetlicowych).
 8. Sale muszą być wietrzone na każdej przerwie – dzieci 
w tym czasie przebywają na korytarzu.
 9. Od 22.03.2021 r. do odwołania szkoła wstrzymuje organizację i wydawanie obiadów. Rodzice są zobowiązani do zapewnienia dziecku wyżywienia i picia na czas pobytu w szkole.
 10. Nie należy pożyczać przyborów szkolnych. Każdy uczeń musi mieć swoje wyposażenie.
 11. W przypadku złego samopoczucia ucznia nauczyciel zawiadamia rodziców, którzy są zobligowani do odebrania dziecka ze szkoły. W tym czasie uczeń przebywa w izolatce szkolnej – w wyznaczonym, wolnym pomieszczeniu. Procedura przekazania ucznia rodzicom – załącznik nr 4.
 12. Obowiązuje zakaz wyjść i wyjazdów poza teren szkoły.
 13. Uczniowie przebywający na świetlicy powinni zachowywać odstępy, jeśli jest to możliwe do wykonania. Procedura funkcjonowania świetlicy – załącznik nr 3.
 14. Rodzice nie powinni przekraczać poziomu schodów. Wyjątek stanowi wcześniej umówione spotkanie w sekretariacie.
 15. Spotkania z rodzicami będą odbywały się w wyznaczonym terminie, tylko w ważnych sprawach, gdy kontakt jest pożądany przez nauczyciela, dyrektora lub rodzica. Prosimy o kontakt telefoniczny ze szkołą w celu ustalenia terminu. Wszystkie pozostałe informacje należy śledzić na stronie internetowej szkoły lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 16. Uczniowie, pracownicy i inne osoby związane ze szkołą zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom obsługi.

Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej w Raciborzu

mgr Danuta Cymerman

informacja o zajęciach opiekuńczo-wychowawczych

Informuję rodziców, że zgodnie z wytycznymi MEN dotyczącymi stopniowego wznowienia pracy szkoły będzie możliwość uczestniczenia dzieci w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z możliwością zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III.

Prosimy o przemyślenie i zgłoszenie uczniów na zajęcia do 20.05.2020 pod numerem telefonu 518321778. 

Będziemy w najbliższym czasie kontaktować się z Państwem, by przygotować szkołę i plan zajęć dla zgłoszonych dzieci. 

Ostateczne rozwiązanie zostanie podane w czwartek na stronie internetowej szkoły.

                                                                        Danuta Cymerman    

                                                                 Dyrektor