Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Nabór rozpoczyna się z dniem 17 maja 2018 poprzez pobranie i wypełnienie ZGŁOSZENIA UCZNIA    DO SZKOŁY, deklaracji uczestnictwa w zajęciach religii/ etyki (załącznik nr 1/I dla klasy I, oraz załącznik 1/IV dla klasy czwartej), deklaracji nauki języka mniejszości narodowej –języka niemieckiego (załącznik nr 2 – wymagane)

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Tworzy się listę dodatkową dla dzieci, których podania zostaną złożone poza kolejnością. Nabór kończy się wraz ze skompletowaniem zespołu klasowego. Lista uczniów przyjętych zostanie podana na stronie internetowej szkoły.

Czesne

Szkoła działa w oparciu o czesne, które w roku szkolnym 2018-2019 wynosi 250 zł na miesiąc. Czesne będzie w całości przeznaczane dla uczniów. Rodzice będą mogli współdecydować o wydatkach.

 Szkoła podpisuje z rodzicami Umowę o świadczenie usług edukacyjnych. Przy  zgłoszeniu dziecka do szkoły i podpisaniu Umowy o świadczenie usług edukacyjnych (załącznik nr 3) należy uiścić wpisowe w wysokości 250 zł/mc, które jest jednocześnie czesnym za wrzesień. Wpisowe/czesne  płatne jest do 7 dni po podpisaniu umowy licząc od dnia następnego.

W pierwszym roku działalności nie przewidujemy zwolnień z czesnego za drugie i następne dziecko, na pewno takie zwolnienia będą rozważane w następnych latach szkolnych. Czesne należy uiścić do 10 dnia każdego miesiąca z wyjątkiem lipca i sierpnia na wskazane konto.

Czesne na następny rok szkolny ustalane jest w czerwcu i  nie będzie podwyższane w roku obowiązującym.  Wysokość czesnego ustalana jest z Radą Rodziców.

 

Informacje dotyczące przyjęcia dziecka do Społecznej  Szkoły Podstawowej w Raciborzu.

  1. Karta zgłoszenia dziecka do pierwszej klasy (załącznik nr 1/I).pdf
  2. Karta zgłoszenia dziecka do klasy czwartej Społecznej Szkoły Podstawowej RTO „Szkoła” w Raciborzu (załącznik 1/IV).pdf
  3. Deklaracja dotycząca języka mniejszości narodowej niemiecki (załącznik nr 2).pdf
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.pdf
  5. Umowa o świadczenie usług edukacyjnych (załącznik nr 3).pdf
  6. Deklaracja – oświadczenie o nauce lekcji religii.pdf
Rachunek do wpłat czesnego:

Raciborskie Towarzystwo Oświatowe „Szkoła” w Raciborzu

ul Opawska 81  47-400 Racibórz

nr konta: 

24 1600 1462 1877 3970 0000 0001

tytuł wpłaty: czesne/wpisowe za wrzesień Społeczna SP