Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Nabór rozpoczyna się z dniem 17 maja 2019 poprzez pobranie i wypełnienie:
– ZGŁOSZENIA UCZNIA DO SZKOŁY,
– deklaracji uczestnictwa w zajęciach religii/etyki (załącznik nr 1),
– deklaracji nauki języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego (załącznik nr 2 – wymagane),
– deklaracji uczestniczenia w zajęciach świetlicy,
– zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku na potrzeby szkoły,
– umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń i wpłata wpisowego na numer konta:

40 1600 1462 1877 3970 0000 0004

Tworzy się listę dodatkową dla dzieci, których podania zostaną złożone poza kolejnością. Nabór kończy się wraz ze skompletowaniem zespołu klasowego.

Czesne

Szkoła działa w oparciu o czesne, które w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 250 zł na miesiąc. Czesne jest przeznaczane na:
-zajęcia nauki pływania,
-zajęcia dodatkowe w szkole,
-wyjścia do teatru, kina,
-wycieczki jednodniowe,
-materiały plastyczne.

Czesne należy uiścić do 10 dnia każdego miesiąca z wyjątkiem lipca i sierpnia na wskazane konto.

Czesne na następny rok szkolny ustalane jest w czerwcu i  nie będzie podwyższane w roku obowiązującym.

Informacje dotyczące przyjęcia dziecka do Społecznej  Szkoły Podstawowej w Raciborzu.

  1. Karta zgłoszenia dziecka do pierwszej klasy (załącznik nr 1/I).pdf
  2. Karta zgłoszenia dziecka do klasy czwartej Społecznej Szkoły Podstawowej RTO „Szkoła” w Raciborzu (załącznik 1/IV).pdf
  3. Deklaracja dotycząca języka mniejszości narodowej niemiecki (załącznik nr 2).pdf
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.pdf
  5. Umowa o świadczenie usług edukacyjnych (załącznik nr 3).pdf
  6. Deklaracja – oświadczenie o nauce lekcji religii.pdf

 

Rachunek do wpłat czesnego:

Raciborskie Towarzystwo Oświatowe „Szkoła” w Raciborzu

ul Opawska 81  47-400 Racibórz

nr konta: 

40 1600 1462 1877 3970 0000 0004

tytuł wpłaty: czesne/wpisowe za [dany miesiąc] Społeczna SP